FORUM
2022

ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต

   แม้วันนี้อุปสรรคปัญหาที่มีในระบบการศึกษาไทยจะยังไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยนแก้ไขให้พร้อมเดินหน้าสู่การปฏิรูปเต็มรูปแบบ แต่กระนั้นภายใต้ความพยายามของผู้ที่ห่วงใยในอนาคตของเด็กไทยก็ยังคอยกระตุ้นเตือนให้คนในสังคมได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องปฏิรูปเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน เพราะ
ทราบดีว่า ระบบการศึกษาที่ดีมีผลอย่างมากในการสร้างเด็กคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในความถนัดของตนเอง และมีความคิดที่ดีควบคู่กันไปเพื่อให้เขาสามารถiมีชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันจนถึงอนาคตได้อย่างมีความสุข

FORUM
2019

“ถึงเวลาเปลี่ยนการศึกษาไทย”

     ภาคีเพื่อการศึกษาไทย หรือ Thailand Education Partnership (TEP) ถือเป็นนวัตรรมการเรียนรู้ เพื่อสร้างสุขภาวะสู่สังคมไทย เนื่องจากเป็นการรวมตัวของเครือข่ายที่สนใจด้านการศึกษา เกิดขึ้นเพื่อแสวงหาโอกาสเชิงยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงภาคีทุกระดับเพื่อการปฏิรูปการศึกษา โดยเชื่อว่า “ระบบกำรศึกษำที่ดีเกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของทุกคนในสังคม” ทั้งร่วมคิด ร่วมออกแบบ ร่วมลงมือทา ร่วมวัด และประเมินผล ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง เพราะไม่ว่าอย่างไรเราทุกคนต่างได้รับผลกระทบจากระบบการศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งนับตั้งแต่ ปี ๒๕๕๘ บุคคล องค์กร จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม ที่ความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาไทย ได้มีการประชุมระดมสมอง (Think Tank) อย่างไม่เป็นทางการเป็นประจาทุกเดือน จนกระทั่งในปี ๒๕๖๐ ได้ก่อตั้งขึ้นเป็น ภาคีเพื่อการศึกษาไทย หรือ Thailand Education Partnership (TEP)

FORUM
2018

“ถึงเวลาเปลี่ยนการศึกษาไทย”

  ระบบการศึกษากว้างใหญ่ไพศาล เกี่ยวข้องกับผู้คนทั่วประเทศ องค์กร และสถาบันต่างๆ มากมาย เชื่อมโยงกับความเชื่อ ค่านิยม วิธีคิด โครงสร้าง ระบบ ผลประโยชน์ พฤติกรรม ความเคยชิน เกาะเกี่ยวกันขมวดรัดเป็นระบบ เป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนเหนียวแน่น ยากแก่การเข้าใจ และยากต่อการแก้ไข เป็นปัญหาที่ซับซ้อนและยากอย่างที่สุด เป็นเหตุให้ความพยายามหลายครั้งหลายหนไม่ประสบความสำเร็จ

“ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี”

Scroll to Top