Thailand Education Partnership (TEP) หรือภาคีเครือข่ายเพื่อการศึกษาไทย 

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2560 จากการรวมตัวกันขององค์กรภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ มุ่งมั่นปฏิรูปการศึกษาไทย ด้วยความเชื่อมั่นว่าการผสานพลังของภาคีด้านการศึกษา และการสื่อสาร จะทำให้ทุกคนในสังคมตระหนักถึงพลังและความสามารถของทุกภาคส่วนในการร่วมจัดการศึกษา จะทำให้ “การขับเคลื่อนจากล่างขึ้นบน” สัมฤทธิ์ผล และกระตุ้นให้เกิด “การขับเคลื่อนจากบนลงล่าง” ที่สอดคล้องกันได้ในที่สุด

ภาคีเพื่อการศึกษาไทย เปิดเวที TEP Forum 2024 ระดมสมองกูรู นักวิชาการ พลิกโฉมการศึกษาไทย ไร้รอยต่อ
ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ระดมทางเลือกใหม่สู่ทางรอดการศึกษาไทยด้วยเราทุกคน
เปลี่ยนการศึกษาด้วยพลังของคนรุ่นใหม่
เปิดโรงเรียนอย่างไรให้ปลอดภัย เพื่อให้การศึกษาไทยเดินหน้าได้ด้วย 7 ทางรอด
ร่วมสร้างภาพใหม่การศึกษาไทยกับ Thailand Education Partnership (TEP)
Previous slide
Next slide

ประชาสัมพันธ์

TEP 2024การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและสังคมโดยรวม ระบบการศึกษาที่ดี ควรเป็นการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของทุกคนอย่างเท่าเทียม สร้างคนให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ และมีความคิดดี พร้อมที่จะเติบโตไปในโลกแห่งอนาคตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการพัฒนาการศึกษาเป็นหน้าที่ของทุกคน ที่จะร่วมออกแบบ แสดงพลังและส่งเสียง เพื่อสะท้อนถึงความต้องการจากผู้ปฏิบัติงาน และทุกภาคส่วนที่เผชิญกับปัญหาจริง ไปยังผู้กำหนดนโยบาย อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไทยให้ก้าวไปข้างหน้า ซึ่งสิ่งสำคัญคือ การพัฒนาการศึกษาต้องทำอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงทุกระบบการศึกษา และทุกภาคส่วน โดยยึดผู้เรียนเป็นหลัก เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา […]

TEP Forum 2022ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น (Poll)ร่วมคิด ร่วมนำเสนอ ผลักดันทุกประเด็นทางการศึกษา สู่การเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยให้ทันโลกในทุกมิติ.เพราะความเห็นของทุกคนมีความสำคัญมาร่วมเป็นอีก 1 พลังสำคัญ ของการ “ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต” ไปด้วยกัน.ร่วมแสดงความคิดเห็น (Poll) คลิกเลยhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPVpT8uoQRlI4JO1lHWGEzz9_3Gt7Cvvv6C3gg-vd6-gL2UA/viewform. #TEPForum2022 #TEP

📣📣ประชาสัมพันธ์ !!📣📣การเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 15 (The 15th National OPEN CLASS)ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning Classroom Model: BLC) ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2565 […]

ขอเชิญร่วมเป็น 1 พลังสำคัญ ในงาน TEP Forum 2022 ”ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต” ขอเชิญร่วมเป็น 1 พลังสำคัญ ในงาน TEP Forum 2022 ”ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต” 📍วันที่ 19 […]

โปรแกรมเพาะพันธุ์ปัญญาอะคาเดมี online workshop“เข้าใจสะเต็ม-สอนสะเต็มให้เข้าใจและได้สมรรถนะ”วันเสาร์ที่ 20 พ.ย. 256409.00-12.00 เพราะเรียนโดยจำจึงไม่เข้าใจ การประยุกต์ใช้ความรู้ที่สอบผ่านกลายเป็นปัญหาใหญ่ของการศึกษาไทย โดยเฉพาะเมื่อจะใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะสะเต็มศึกษาเป็นการเรียนจากการทำโครงงาน ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ครูยังไม่สามารถสอนโครงงานสะเต็มให้ต่างจากโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ เพราะขาดความเข้าใจ technology ในมุมมองของวิศวกรWorkshop นี้จะเปลี่ยน mindset ครูสอนโครงงานสะเต็มให้เข้าใจหลักการ ต่อไปนี้ เข้าใจความต่างระหว่างมุมมองโครงงานของนักวิทยาศาสตร์กับวิศวกรรมศาสตร์ รู้กฎทางวิทยาศาสตร์และกฎมนุษย์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถละเมิดได้ เพื่อเป็นกรอบคิดการทำนวัตกรรมที่อยู่ในโลกของความเป็นไปได้และเป็นจริง […]

ประกาศแล้ว!!!หลักเกณฑ์สำหรับจังหวัดที่สนใจเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สามารถเริ่มดำเนินการได้แล้วตามประกาศที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ได้ลงนาม “หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาความพร้อมจังหวัดจำนวนและคุณสมบัติของคณะผู้เสนอหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2564” เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ที่ผ่านมารายละเอียดประกาศ… https://www.edusandbox.com/14th-sep-announce-snadbox-area/

Scroll to Top