ภาคีเครือข่าย

เครือข่ายหลัก 7 เครือข่าย (TEP Network) คือ กลุ่มภาคีเพื่อการศึกษาไทยที่ขับเคลื่อนสร้าง การเปลี่ยนแปลง 7 ด้านสำคัญ มีดังนี้

1.การสร้างการเปลี่ยนแปลงระบบการพัฒนาเด็กปฐมวัย

2.การสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อเด็กและเยาวชน

3.การสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อบทบาทหน้าที่พ่อแม่ผู้ปกครอง

4.การสร้างการเปลี่ยนแปลงระบบผลิตและพัฒนาครู

5.การสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งโรงเรียน (Whole-school development)

6.การสร้างการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ (Area-Based Education)

7.การสร้างพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox)

Scroll to Top