เป้าหมายของ TEP

เป้าหมายของ TEP

สร้างเครือข่ายและพื้นที่การทำงานร่วม (Platform) เพื่อให้องค์กร หน่วยงาน หรือบุคคลที่ทำงานหรือสนใจงานด้านการศึกษา ได้เข้ามาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดจนแนวทางการ ทำงานร่วมกัน เพื่อทำให้เครือข่ายเกิดการยกระดับการทำงานและขยายผลการทำงาน ทั้งในระดับ นักเรียน ครู โรงเรียน และชุมชน และทำการเชื่อมโยงสานพลังเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาไทยให้เชื่อมโยงเป็น ระบบ และขยายตัวเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ ที่สามารถแสดงผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแก่สังคมได้

สร้างการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางสังคม (Social Paradigm Movement) โดยการพัฒนาสื่อและกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ และ สังเคราะห์ความรู้จากเครือข่ายเพื่อมาจัดทำเป็นสื่อเพื่อการขยายผลให้กับเครือข่าย รวมทั้งจัดทำสื่อและ กิจกรรมเพื่อกระตุ้นความตระหนักรู้ถึงพลังและความสามารถในการร่วมเปลี่ยนแปลงการศึกษาของคนทุก คนในสังคม

สร้างความเชื่อมโยงการทำงานกับภาคนโยบาย โดยทำหน้ารวบรวมความคิดเห็นจาก นักเรียน นักการศึกษา พ่อแม่ นักวิชาการ และประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นเสียงสะท้อนความต้องการจาก ผู้ปฏิบัติงาน หรือ ผู้เผชิญปัญหาจริง  ไปยังผู้กำหนดนโยบาย และท าการสังเคราะห์ความคิดเห็นเหล่านี้บน ฐานวิชาการเพื่อจัดท าเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่จะสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบได้จริง

Scroll to Top