เครือข่ายภาคี TEP

ภาคีของ TEP ปัจจุบันมี 25 องค์กร ดังนี้

 1. หอการค้าไทย
 2. มูลนิธิสยามกัมมาจล
 3. มูลนิธิเอสซีจี
 4. มูลนิธิเพื่อคนไทย
 5. มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
 6. มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ
 7. มูลนิธิไทยพีบีเอส
 8. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 9. ศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษาและสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 10. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 11. สถาบันอาศรมศิลป์
 12. มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี
 13. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
 1. มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา (IRES)
 2. สถาบันคีนันแห่งเอเชีย
 3. ห้องปฏิบัติการทางสังคม (ประเทศไทย) Social Lab (Thailand)
 4. สถาบัน RLG อาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป)
 5. บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
 6. คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์​ วิจัยและนวัตกรรม​ (สกสว.)
 7. Edvisory (กิจการเพื่อสังคม)
 8. A-chieve Social Enterprise
 9. โรงเรียนจิตเมตต์ ปฐมวัย
 10. Disrupt Technology Venture
 11. มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น
 12. Saturday School Foundation
Scroll to Top