วัตถุประสงค์

ภาคีเพื่อการศึกษาไทย ได้กำหนด วัตถุประสงค์ การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไว้ ดังนี้

1. เป็นพื้นที่การทำงานร่วม (Platform)

เพื่อให้องค์กร หน่วยงาน หรือบุคคลที่ทำงานหรือสนใจงานด้านการศึกษา ได้เข้ามาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนแนวทางการทำงานร่วมกัน เพื่อทำให้เครือข่ายเกิดการยกระดับและขยายผลการทำงาน ทั้งในระดับ นักเรียน ครู โรงเรียน และชุมชน รวมถึงทำการสานพลังเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาไทยให้เชื่อมโยงเป็นระบบ และขยายตัวเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ ที่สามารถแสดงผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแก่สังคมได้

2. สร้างการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางสังคม (Social Paradigm Movement)

โดยการพัฒนาและจัดทำสื่อและกิจกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ และสังเคราะห์ความรู้จากเครือข่าย นำมาจัดทำเป็นสื่อเพื่อการขยายผลให้กับเครือข่าย รวมถึงการกระตุ้นปลูกฝังความตระหนักรู้ถึงพลัง และความสามารถในการร่วมเปลี่ยนแปลงการศึกษาของคนทุกคนในสังคม

3. เชื่อมโยงการทำงานกับทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดข้อเสนอเชิงนโยบาย (Policy Innovations)

โดยทำหน้าที่รวบรวมความคิดเห็นจากนักเรียน ครู นักการศึกษา พ่อแม่ นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นเสียงสะท้อนความต้องการจากผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ที่เผชิญปัญหาจริง ไปยังผู้กำหนดนโยบาย และทำการสังเคราะห์ความคิดเห็นเหล่านี้บนฐานวิชาการ เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่จะสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบได้จริง

Scroll to Top