Share Post:

อบรมออนไลน์เพาะพันธุ์ปัญญาอะคาเดมี “เข้าใจสะเต็ม-สอนสะเต็มให้เข้าใจและได้สมรรถนะ”

โปรแกรมเพาะพันธุ์ปัญญาอะคาเดมี online workshop
“เข้าใจสะเต็ม-สอนสะเต็มให้เข้าใจและได้สมรรถนะ”
วันเสาร์ที่ 20 พ.ย. 2564
09.00-12.00


เพราะเรียนโดยจำจึงไม่เข้าใจ การประยุกต์ใช้ความรู้ที่สอบผ่านกลายเป็นปัญหาใหญ่ของการศึกษาไทย โดยเฉพาะเมื่อจะใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
สะเต็มศึกษาเป็นการเรียนจากการทำโครงงาน ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ครูยังไม่สามารถสอนโครงงานสะเต็มให้ต่างจากโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ เพราะขาดความเข้าใจ technology ในมุมมองของวิศวกร
Workshop นี้จะเปลี่ยน mindset ครูสอนโครงงานสะเต็มให้เข้าใจหลักการ ต่อไปนี้

 • เข้าใจความต่างระหว่างมุมมองโครงงานของนักวิทยาศาสตร์กับวิศวกรรมศาสตร์
 • รู้กฎทางวิทยาศาสตร์และกฎมนุษย์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถละเมิดได้ เพื่อเป็นกรอบคิดการทำนวัตกรรมที่อยู่ในโลกของความเป็นไปได้และเป็นจริง
 • เข้าใจหลักคิดของวิศวกร 5 ประการในการสร้างเทคโนโลยี ได้แก่
  • กระบวนการคิดถอยจากผลที่ต้องการไปถึงเหตุที่กระทำได้
  • การบูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในการออกแบบเทคโนโลยี
  • หลักการของ design thinking ในงานนวัตกรรม
  • การใช้กฎวิทยาศาสตร์เอาชนะกฎวิทยาศาสตร์เพื่อให้เป็นเทคโนโลยี
  • มุมมองที่ใช้การแข่งขันในตลาดและความต้องการของลูกค้าเป็นกรอบคิดสร้างนวัตกรรม

โปรแกรมเพาะพันธุ์ปัญญาอะคาเดมี online workshop
“ความท้าทายอนาคตของการศึกษาไทย:หลักสูตรฐานสมรรถนะ”
วันอังคารที่ 23 พ.ย. 2564
08.30-12.00


การปฏิรูปการศึกษาของประเทศฝากความหวังไว้กับหลักสูตรฐานสมรรถนะ แต่ครูจำนวนมากกังวลกับหน้าที่และบทบาทของตนว่าจะสามารถนำพานักเรียนให้บรรลุสมรรถนะที่กำหนดหรือไม่
สมรรถนะ (competency) หมายถึง ความสามารถที่แสดงออกทางพฤติกรรมและการกระทำในการใช้ชีวิต การแก้ปัญหา และการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะต่าง ๆ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของสังคมและวัฒนธรรมในสถานการณ์ที่หลากหลาย หลักสูตรนี้จึงเน้นการลงมือปฏิบัติ และเรียนรู้/สร้างความรู้จากสิ่งที่ปฏิบัติ
เพื่อแก้ความสับสนและกังวล workshop นี้จะทำให้ครูเข้าใจว่าสมรรถนะเกิดได้อย่างไร K S A มีส่วนประกอบเป็นสมรรถนะได้อย่างไร ครูจะสอนอะไร สอนอย่างไร ประเมินอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง mindset การศึกษาที่ต้องสร้างเจตคติ (attitude) จากกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (transformative learning) ของนักเรียนนั้นครูต้องทำหน้าที่ของตนอย่างไร
ท้ายที่สุด อะไรคือเครื่องมืออันทรงพลังและเป็นทางลัดในเส้นทางปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ รับรู้ตัวอย่างดี ๆ ของความสำเร็จจากประสบการณ์ 2 ทศวรรษของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในโครงการยุววิจัยและเพาะพันธุ์ปัญญา พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาครู


ผู้สนใจลงทะเบียนกับเพาะพันธุ์ปัญญาอะคาเดมีได้
ลิงค์ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ เข้าใจสะเต็ม-สอนสะเต็มให้เข้าใจและได้สมรรถนะ
วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. (ผ่านระบบ ZOOM)
https://forms.gle/TTxRcUTGZaVJRWsp9

บทความอื่นๆ

TEP FORUM 2024 สร้างประเทศไทยเป็นสังคมการเรียนรู้ : เรียนรู้สู่สมรรถนะอย่างไร้รอยต่อ

TEP 2024การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและสังคมโดยรวม ระบบการศึกษาที่ดี ควรเป็นการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของทุกคนอย่างเท่าเทียม สร้างคนให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ และมีความคิดดี พร้อมที่จะเติบโตไปในโลกแห่งอนาคตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการพัฒนาการศึกษาเป็นหน้าที่ของทุกคน ที่จะร่วมออกแบบ

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น (Poll)

TEP Forum 2022ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น (Poll)ร่วมคิด ร่วมนำเสนอ ผลักดันทุกประเด็นทางการศึกษา สู่การเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยให้ทันโลกในทุกมิติ.เพราะความเห็นของทุกคนมีความสำคัญมาร่วมเป็นอีก 1 พลังสำคัญ ของการ

อ่านต่อ
Scroll to Top