Share Post:

นำร่องปี 65 เด็กไม่ต้องสอบเข้าป.1 ห้ามจัดสอบเนื้อหาวิชาการทุกสังกัด

📣 NEWS: นำร่องปี 65 เด็กไม่ต้องสอบเข้าป.1 ห้ามจัดสอบเนื้อหาวิชาการทุกสังกัด 📣
.
เด็กปฐมวัยเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะเป็นรากฐานในอนาคต ดังนั้นจึงได้มีการประชุมเพื่อการจัดตั้งสำนักเด็กปฐมวัยขึ้นให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อดูแลการศึกษาปฐมวัยทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นแผนการศึกษา สมรรถนะครู และสมรรถนะของสถานศึกษาเด็กปฐมวัย ซึ่งจะทำให้การขับเคลื่อนงานเด็กปฐมวัยเป็นระบบมากขึ้น
.
นอกจากนี้ในการประชุมยังได้มีเรื่องของการสอบเลื่อนชั้นขึ้นในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ของเด็กปฐมวัยว่า ไม่ควรให้มีการจัดสอบเกิดขึ้น เนื่องจากเด็กปฐมวัยควรจะมีความพร้อมด้านร่างกายด้านกล้ามเนื้อ จิตใจ และอารมณ์ทางสังคมมากกว่าการบังคับให้สอบตามรายวิชาเพื่อใช้เลื่อนชั้น
.
ดังนั้นที่ประชุมจึงมีข้อสรุปให้มีการทดลอง 1 ปี ซึ่งจะเริ่มนำร่องทดลองในปีการศึกษา 2565 โดยจะห้ามให้มีการจัดสอบด้วยการกำหนดข้อสอบที่เป็นเนื้อหาด้านวิชาการในระดับเด็กปฐมวัยเพื่อเลื่อนชั้นขึ้น ป.1 ทุกสังกัด ซึ่งจะต้องไม่มีการสอบเกิดขึ้น อีกทั้งสถานการณ์โควิดที่ส่งผลให้เด็กไม่ได้เรียนอย่างเต็มที่ หากมีการจัดสอบที่อัดแน่นด้วยเนื้อหาวิชาการจะเป็นการทำร้ายเด็กมากเกินไป
.
อ้างอิงจาก

https://www.dailynews.co.th/news/338977/

🌟ติดตามพวกเราได้ที่
.
📌Facebook : Parents One
📌Twitter : twitter.com/ParentsOne
📌WebSite : www.parentsone.com
📌Instagram : instagram.com/parentsone/
📌Youtube : https://www.youtube.com/c/parentsone

บทความอื่นๆ

TEP FORUM 2024 สร้างประเทศไทยเป็นสังคมการเรียนรู้ : เรียนรู้สู่สมรรถนะอย่างไร้รอยต่อ

TEP 2024การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและสังคมโดยรวม ระบบการศึกษาที่ดี ควรเป็นการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของทุกคนอย่างเท่าเทียม สร้างคนให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ และมีความคิดดี พร้อมที่จะเติบโตไปในโลกแห่งอนาคตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการพัฒนาการศึกษาเป็นหน้าที่ของทุกคน ที่จะร่วมออกแบบ

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น (Poll)

TEP Forum 2022ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น (Poll)ร่วมคิด ร่วมนำเสนอ ผลักดันทุกประเด็นทางการศึกษา สู่การเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยให้ทันโลกในทุกมิติ.เพราะความเห็นของทุกคนมีความสำคัญมาร่วมเป็นอีก 1 พลังสำคัญ ของการ

อ่านต่อ
Scroll to Top