Share Post:

ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น (Poll)

TEP Forum 2022
ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น (Poll)
ร่วมคิด ร่วมนำเสนอ ผลักดันทุกประเด็นทางการศึกษา สู่การเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยให้ทันโลกในทุกมิติ
.
เพราะความเห็นของทุกคนมีความสำคัญ
มาร่วมเป็นอีก 1 พลังสำคัญ ของการ “ก่อร่างสร้างใหม่ การศึกษาไทยสู่อนาคต” ไปด้วยกัน
.
ร่วมแสดงความคิดเห็น (Poll) คลิกเลย
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPVpT8uoQRlI4JO1lHWGEzz9_3Gt7Cvvv6C3gg-vd6-gL2UA/viewform
.

#TEPForum2022

#TEP

บทความอื่นๆ

TEP FORUM 2024 สร้างประเทศไทยเป็นสังคมการเรียนรู้ : เรียนรู้สู่สมรรถนะอย่างไร้รอยต่อ

TEP 2024การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและสังคมโดยรวม ระบบการศึกษาที่ดี ควรเป็นการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของทุกคนอย่างเท่าเทียม สร้างคนให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ และมีความคิดดี พร้อมที่จะเติบโตไปในโลกแห่งอนาคตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการพัฒนาการศึกษาเป็นหน้าที่ของทุกคน ที่จะร่วมออกแบบ

อ่านต่อ
Scroll to Top