Share Post:

การเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 15 (The 15th National OPEN CLASS)

📣📣ประชาสัมพันธ์ !!📣📣
การเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 15 (The 15th National OPEN CLASS)
ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning Classroom Model: BLC) ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ (Online)

โดยในปีนี้ พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่
🚩การเปิดชั้นเรียน โดยผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรมการสอนจากต่างประเทศ และโดยครูไทยที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน และวิธีการแบบเปิดด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนชั้นเรียนแบบผสมผสาน (Blended-Learning Classroom Model: BLC)
🚩การบรรยายพิเศษ จากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
🚩การเสวนา โดยครูที่นำนวัตกรรม การศึกษาชั้นเรียน (Lesson -Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ไปใช้ในภาคปฏิบัติและการวิจัยในชั้นเรียน
🚩การนำเสนอ Best Practice โดยผู้อำนวยการโรงเรียนภายใต้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ
🚩สารคดี เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนชั้นเรียนแบบผสมผสาน (Blended-Learning Classroom Model: BLC)
🚩การนำเสนอวิจัยในชั้นเรียน โดยครูที่นำการศึกษาชั้นเรียน และวิธีการแบบเปิดไปใช้ในภาคปฏิบัติและพัฒนาให้เป็นการวิจัยในชั้นเรียน
🚩การแสดงนิทรรศการเสมือนจริง จากโรงเรียนในโครงการ และเครือข่าย ที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด

เปิดรับลงทะเบียน ได้ที่
https://www.openclassthailand.com
ระหว่างวันที่ 1 – 25 มีนาคม 2565

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม :
ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน
043 009 700 ต่อ 50147

บทความอื่นๆ

TEP FORUM 2024 สร้างประเทศไทยเป็นสังคมการเรียนรู้ : เรียนรู้สู่สมรรถนะอย่างไร้รอยต่อ

TEP 2024การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและสังคมโดยรวม ระบบการศึกษาที่ดี ควรเป็นการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของทุกคนอย่างเท่าเทียม สร้างคนให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ และมีความคิดดี พร้อมที่จะเติบโตไปในโลกแห่งอนาคตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการพัฒนาการศึกษาเป็นหน้าที่ของทุกคน ที่จะร่วมออกแบบ

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น (Poll)

TEP Forum 2022ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น (Poll)ร่วมคิด ร่วมนำเสนอ ผลักดันทุกประเด็นทางการศึกษา สู่การเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยให้ทันโลกในทุกมิติ.เพราะความเห็นของทุกคนมีความสำคัญมาร่วมเป็นอีก 1 พลังสำคัญ ของการ

อ่านต่อ
Scroll to Top