การจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 TEP จึงได้จัดตั้งบริษัท พลังการเรียนรู้ จำกัด (Learning Power Co., Ltd.) ขึ้นในรูปแบบของวิสาหกิจเพื่อสังคม (ไม่จ่ายเงินปันผล) และนำผลกำไรมาพัฒนาด้านการศึกษา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสยามกัมมาจล สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้การขับเคลื่อนของ TEP บรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ 3 ปีแรก (พ.ศ. 2563 – 2565) คือ “มุ่งสู่สังคมคุณภาพ สื่อสารสังคม เป็นพลังสำคัญในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การศึกษาเป็นฐานสมรรถนะ”

โดยมี พันธกิจหลัก ดังนี้

1. พัฒนาพื้นที่กลาง (Platform) ของภาคีการศึกษาไทย เป็นพื้นที่ทำงานร่วมของทุกภาคีด้านการศึกษาไทยโดย 

   • สนับสนุนข้อมูลการเรียนรู้ด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายโรงเรียน 
   • ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแนวทางการเปลี่ยนแปลงและการจัดการศึกษา 
   • ชักชวนให้ผู้เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการศึกษา ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ

“TEP Forum.org คือ Online Platform ที่เกิดขึ้น เพื่อสนับสนุนกิจกรรม Offline ต่าง ๆ ส่งเสริมให้การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ครู และโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมด้วย โดยองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น เป็นฐานสำคัญเพื่อการปฏิรูปการศึกษาไทย” 

2. จัดวางทิศทางการสื่อสารในภาพรวมและผลิตสื่อด้านการศึกษาและสังคม 

   • ผลิตสื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะอย่างบูรณาการและต่อเนื่อง ให้สอดประสานกับการขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ 
   • ชักชวนเครือข่ายสื่อต่าง ๆ ร่วมมือกัน เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของคนไทย 
   • ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการศึกษาไทยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

3. จัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงเวที TEP Forum ต่าง ๆ เพื่อเป็นเวทีระดมสมองใหญ่ในระดับประเทศ โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไป และเครือข่ายได้เข้ามาร่วมกันระดมสมองในภาคการศึกษา จัดเวทีเพื่อเสนอแนะทิศทางการปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนนำเสนอองค์ความรู้ ประสบการณ์ ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับการทำงานร่วมกัน มีการดึงผู้เชียวชาญ และผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ (Stakeholders) เสนอแนวคิด 7 มิติของการเปลี่ยนแปลง (ปฐมวัย เด็กเยาวชน ครู พ่อแม่ผู้ปกครอง โรงเรียน บริบทพื้นที่ พื้นที่นวัตกรรม) 

   • ปี พ.ศ. 2561 ได้จัดเวที “TEP Forum 2018 : ถึงเวลาเปลี่ยนการศึกษาไทย” ขึ้นในวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2561 ณ องค์การกระจายเสียงและเผยแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) 
   • ปีพ.ศ. 2562 ได้จัดเวที “TEP Forum 2019: ภูมิทัศน์ใหม่การศึกษา : เส้นทางการพัฒนาสมรรถนะเด็กไทย” วันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สานักงานใหญ่ 
   • ปีพ.ศ. 2563 ได้จัดงานภายใต้หัวข้อ “TEP Forum 2020: มิติใหม่ของการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย: ความสำเร็จผ่านฐานสมรรถนะ” ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม 2563 ในรูปแบบออน์ไลน์ มีการจัดเวที TEP Roundtable เพื่อระดมความคิดเห็นกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ และยังได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเวที TEP Learning ด้วย 

4. ประสานงานการจัดการประชุมต่าง ๆ ได้แก่ 

   • การประชุมระดมสมอง (Think Tank) เป็นประจำทุกเดือน (นับแต่กันยายน 2558 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน) 
   • การจัดกิจกรรม Workshop เพื่อแลกเปลี่ยนเสริมสร้างความรู้ เกิดปฏิสัมพันธ์และเชื่อมโยงภาคีและกลุ่มที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน และกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้มีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษาไทย 
   • กิจกรรมต่าง ๆ มีจัดทั้งในรูปแบบ Online และ Offline
Scroll to Top